ZAKEN DOEN MET

FUNKYPEPPER

FunkyPepper helpt ondernemers en andere avonturiers hun snode plannen te realiseren door hen met raad en daad bij te staan, met als focus een stevig financieel fundament onder schitterende, blijmakende projecten. Van financiële planning tot complete boekhouding, van administratieve regelarij tot sparringsessies. Ad hoc en op abonnementsbasis. Vaak vanuit eigen kantoor, soms op locatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN

FunkyPepper gevestigd in de Willemstraat 53 te Delft en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 61 47 77 88, wordt vertegenwoordigd door Sanne M. Bruin, en wordt in deze voorwaarden bedoeld als er ‘FunkyPepper’ staat, of ‘zij’.

Opdrachtgever is iedere natuurlijke- of rechtspersoon die diensten & services van FunkyPepper afneemt, soms ook aangeduid als ‘hij/zij’.

Opdracht omvat alle geleverde diensten, producten & services door FunkyPepper op basis van een overeenkomst tussen opdrachtgever en FunkyPepper.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de opdrachtgever de inzet van FunkyPepper heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn dan van kracht, behalve als de opdrachtgever of FunkyPepper hiervan expliciet en schriftelijk zijn afgeweken. Deze algemene voorwaarden zijn daarmee van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht en/of aanneming van werk, gesloten tussen opdrachtgever en FunkyPepper, gevestigd in de Willemstraat 53 te Delft en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 61 47 77 88.

De overeenkomst tussen opdrachtgever en FunkyPepper staat zodra zij na akkoord door opdrachtgever per email, whatsapp of telefoon een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de besproken werkzaamheden.
Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat FunkyPepper tijdig beschikt over alle juiste gegevens, papieren, bonnen, facturen, informatie en zaken, die van belang zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. FunkyPepper moet van haar kant zorgen voor een complete, correcte en tijdige uitvoer van de opdracht.

FunkyPepper zal de overeenkomst uitvoeren volgens de eisen van goed vakmanschap zoals in de branche gebruikelijk. Indien FunkyPepper niet op tijd kan beschikken over alle benodigde juiste gegevens e.d. en/of de gegevens niet juist of onvolledig zijn, komen de kosten daarvan voor rekening en risico van opdrachtgever. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan alleen als beide partijen het daarover eens zijn, bevestigd per email of whatsapp.

FunkyPepper verplicht zich tot complete geheimhouding van alle zaken die zij van opdrachtgever beheert of waarvan zij op de hoogte is op basis van de opdracht. Deze verplichting geldt ook voor eventueel personeel van FunkyPepper en voor andere professionals die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken.

FunkyPepper zorgt voor bescherming van alle privacy gevoelige informatie en bestanden, volgens de richtlijnen van de AVG. FunkyPepper bewaart en bewaakt deze gegevens tot 7 jaar na verstrijken van de opdracht = de termijn bewaarplicht van de Belastingdienst.

FunkyPepper moet de belangen van haar opdrachtgever naar haar beste eer, geweten, kennis en kunde behartigen. De manier waarop FunkyPepper daarmee de financiën, de administratie en alle andere regelzaken uitvoert zal moeten voldoen aan de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever. Als de opdracht gericht is op het behalen van een bepaald financieel eindresultaat wordt er natuurlijk hard naar toe gewerkt, maar FunkyPepper garandeert niet dat dit geplande eindresultaat werkelijk wordt bereikt. FunkyPepper moet wel tijdig de verwachtingen van opdrachtgever daarover managen, zodat er geen onverwachte teleurstellingen zijn.

Opdrachtgever is verplicht tijdig de juiste & complete informatie te geven die nodig is om FunkyPepper haar advies- en financiële werk goed uit te laten voeren. Lijken in de kast en andere onbenoemde zaken die het juiste advies & de goede opdrachtuitvoer van FunkyPepper frustreren zijn daarmee voor verantwoordelijkheid en rekening van de opdrachtgever.

FunkyPepper kan bij de uitvoering van haar opdracht anderen inschakelen maar alleen als in overleg met de opdrachtgever het nut / de noodzaak daarvan is vastgesteld.
FunkyPepper aanvaardt daarna geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door deze professionals worden verricht. Wel is zij verantwoordelijk voor de juiste aansturing, informatievoorziening en controle van het opgeleverde werk.

De leveringstermijn die in de offerte, begroting, opdrachtbevestiging of gewijzigde overeenkomst staat zal door FunkyPepper nageleefd worden, behalve wanneer er zulke overmacht bij FunkyPepper en/of bij de opdrachtgever is, dat in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de termijn wordt nagekomen. In die gevallen zal FunkyPepper vóór de dealine samen met opdrachtgever een nieuwe leveringstermijn overeenkomen.

  1. Als het nodig is zal FunkyPepper wel de werkzaamheden uitbesteden waar de opdrachtgever haast mee heeft.
  2. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang en zonder kosten schriftelijk op te zeggen.
  3. FunkyPepper zal de lopende projecten en data dan binnen een week ter beschikking stellen aan opdrachtgever of degene die de werkzaamheden overneemt.

FunkyPepper werkt met uurtarieven en abonnementsprijzen die zij minstens 1x per jaar vaststelt op 31 december. Deze tarieven zijn terug te vinden op de website FunkyPepper.nl, en gelden voor alle offertes en overeenkomsten, tenzij we dit samen anders hebben vastgelegd in een contract.

Voor werk op een locatie die meer dan een half uur rijden is vanuit Delft hanteert FunkyPepper € 1,- per km op basis van reistijd volgens GoogleMaps. Zonder expliciete afspraak met de opdrachtgever worden er door FunkyPepper geen andere kosten in rekening gebracht.

FunkyPepper factureert direct bij oplevering. Bij grotere opdrachten (meer dan 500 euro) factureert FunkyPepper het overeengekomen offertebedrag voor de helft bij aanvang en de andere helft na afronding van de opdracht. Opdrachtgever betaalt deze facturen natuurlijk binnen de betalingstermijn van veertien dagen.

Opdrachten die langer dan een maand lopen worden 1x per maand gefactureerd – aan het eind van de betreffende maand. Dit geldt ook voor de abonnementen, alleen worden deze aan het begin van de maand gefactureerd.

Indien opdrachtgever niet (tijdig) of onvolledig heeft betaald, is hij/zij over het te betalen bedrag 15% incassokosten plus de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. Als het nodig wordt dat FunkyPepper de vordering uitbesteedt, zijn de (buiten)gerechtelijke kosten voor rekening en risico van opdrachtgever.

FunkyPepper mag haar werk op hold zetten (opschorten) wanneer opdrachtgever haar/zijn betaalverplichtingen niet nakomt of als er goede redenen zijn om aan te nemen dat dit niet gaat gebeuren. De gemaakte uren/kosten van FunkyPepper blijven natuurlijk wel opeisbaar. De commitment tot het goed uitvoeren van de opdracht wordt weer opgepakt door FunkyPepper zodra de opdrachtgever aan haar/zijn financiële verplichting voldoet. Andersom geldt dit ook: opdrachtgever mag betalingen opschorten totdat FunkyPepper heeft geleverd volgens de afspraken.
Voor beide partijen geldt wel dat dit duidelijk en tijdig gecommuniceerd moet worden, via email of whatsapp, waarbij de ander ook zeker een maand de tijd krijgt om aan de verplichting te voldoen voordat de opschorting ingaat.

FunkyPepper en opdrachtgever kunnen zelf ook vragen om opschorting als hun omstandigheden (tijdelijk) zo lastig zijn dat de overeenkomst niet gehandhaafd kan worden. Betalingen en werk worden dan in goed overleg op hold gezet totdat de situatie verandert. De openstaande vorderingen en het recht op geleverd werk worden niet kwijtgescholden en zijn weer opeisbaar na dat de termijn is verlopen die FunkyPepper en opdrachtgever daarvoor hebben vastgelegd via email of whatsapp.

FunkyPepper is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die hij/zij lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen en fouten bij uitvoer van de opdracht door FunkyPepper of door mensen in haar dienst. Natuurlijk alleen als deze tekortkomingen en fouten onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening voorkomen hadden kunnen worden.

In dat geval gelden dan de volgende regels:

  1. FunkyPepper is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo snel mogelijk en gratis te herstellen. Als de opdrachtgever eist dat dit door andere partijen hersteld wordt zal ik de nodige stukken en dossiers per ommegaande ter beschikking stellen en toelichting geven waar nodig. De extra kosten die deze andere partij met zich meebrengt zijn echter voor rekening van de opdrachtgever.
  2. Elke aansprakelijkheid van FunkyPepper rond financiën vervalt uiterlijk 84 maanden (7 jaar) nadat de Belastingaangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend. Dit komt overeen met de termijn bewaarplicht van de Belastingdienst – zij mogen na 7 jaar niet meer terugkomen op een aangifte.
  3. Elke aansprakelijkheid van FunkyPepper vervalt als de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak FunkyPepper geen gelegenheid heeft gegeven hierbij aanwezig te zijn. De aansprakelijkheid vervalt ook als de opdrachtgever FunkyPepper geen ruimte heeft gegeven om de betreffende tekortkoming te herstellen.
  4. De opdrachtgever moet deze tekortkomingen, fouten en/of schade wel melden binnen 2 maanden nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen of redelijkerwijs had moeten zijn. Als de opdrachtgever meer dan een 2 maanden wacht met melden is de aansprakelijkheid van FunkyPepper uitgesloten. Aansprakelijkheid boven de factuurwaarde van de opdracht of het betreffende boekjaar is in ieder geval uitgesloten, behalve natuurlijk bij grove schuld of nalatigheid van FunkyPepper.

Vervoer, verzending en overdracht van stukken, zaken en producten van opdrachtgever naar FunkyPepper gebeuren steeds voor rekening en risico van opdrachtgever. Na ontvangst is FunkyPepper verantwoordelijk en aansprakelijk. Op het moment van afronding van de opdracht gaat dit risico van verlies of beschadiging van stukken, die het product van de opdracht zijn, weer over op de opdrachtgever.

Klachten over geleverde diensten meldt opdrachtgever binnen 30 dagen na oplevering aan FunkyPepper. Na verloop van deze termijn wordt opdrachtgever geacht de levering te hebben aanvaard.

De samenvatting van klacht, reactie en oplossing leggen we sowieso vast in de mail. Als FunkyPepper de klacht als gegrond beschouwt, zal zij in nauw overleg met de opdrachtgever de klacht verhelpen, bemiddelen bij de inzet van een andere professional of de schade compenseren door ander werk te leveren.

Als we het niet eens kunnen worden over afhandeling van een klacht of aansprakelijkheid zullen wij, opdrachtgever en FunkyPepper, in eerste instantie proberen onderling een minnelijke schikking te treffen.

Als er geen onderlinge minnelijke schikking mogelijk is, zullen wij proberen de geschillen op te lossen met behulp van mediation volgens het Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, zoals dit geldt op de startdatum van die eventuele mediation.

Indien mediation binnen drie maanden na aanvang niet tot de oplossing leidt, zal het probleem worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Het Nederlands recht is van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten van FunkyPepper.

FunkyPepper behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alle maaksels en bedenksels die zij maakt of heeft gebruikt voor de opdracht, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die very funky producten waaronder rekentools, documentontwerpen, foto- en beeldmerkdesigns, sjablonen, werkwijzen, adviezen en (model)contracten te gebruiken om zelf geld of status mee te verdienen.

Het is de opdrachtgever ook niet toegestaan deze maaksels en bedenksels aan anderen ter beschikking te stellen, behalve om een deskundig oordeel over de werkzaamheden van FunkyPepper in te winnen.

Opdrachtgever en FunkyPepper mogen de overeenkomst altijd stopzetten, maar om de samenwerking goed af te ronden moet dit wel altijd digitaal, per email of whatsapp bevestigd worden. De opzegtermijn voor abonnementen is twee maanden, voor losse opdrachten is de opzegtermijn 2 weken. In geval van opzegging zijn alle openstaande rekeningen van FunkyPepper direct opeisbaar, en alle stukken van de opdrachtgever natuurlijk ook.

Als FunkyPepper de overeenkomst opzegt, zal zij natuurlijk zorg dragen voor de overdracht van de stukken en de nog te verrichten werkzaamheden aan een andere deskundige, áls opdrachtgever hiermee instemt. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt en de overdracht werk met zich brengt, is opdrachtgever wel verplicht dit aan FunkyPepper te vergoeden tegen haar dan geldende uurtarief voor extra werkzaamheden.


Met al deze bepalingen is het goed duidelijk waar jij & ik aan toe zijn als onze samenwerking niet lekker loopt.

Maar ik ga voor altijd directe communicatie waardoor we gewoon open kunnen overleggen als zaken niet lopen zoals we hadden bedacht. En ook direct successen kunnen vieren.

En dus vooral met plezier tijdens het werk en voluit blij met het resultaat!